| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Vragen

Diagnostische toetsen

Een diagnostische toets is een onderzoek naar eventuele lacunes in kennis of vaardigheden van een leerling. Het doel van de toets is het vaststellen van een eventueel te wijzigen leerprogramma.

Niet alleen de uitslag van de diagnostische toets en het in kaart brengen van de cognitieve vermogens zijn bepalend voor een optimale begeleiding. Er wordt gestreefd naar het verkrijgen van een totaalbeeld omtrent de mogelijkheden van de leerling.

Non-verbaal onderzoeksinstrument
Met behulp van het non-verbale onderzoeksinstrument (wereldspel) ontstaat er inzicht in de cognitieve vermogens en de persoonlijkheidskenmerken van een kind. Het wereldspel bestaat uit gekleurde houten elementen, zoals huizen, bomen, dieren, mensen, hekken en bouwmateriaal. Met dit wereldspel wordt een dorp gebouwd. Dit wereldspel is een waardevolle aanvulling bij de begeleiding van kinderen. Zeer effectief bij dyslexie, beelddenken, NT2- en faalangstige kinderen.

Allereerst komt uit het gebouwde dorp naar voren of het kind nog veel in beelden denkt en of het talige denken hierbij in het gedring komt. Dit is een belangrijk gegeven voor de Remedial Teacher. Als dit op tijd wordt gesignaleerd, kunnen problemen voorkomen worden. Een kind kan het talige denken met een juiste begeleiding aanleren, waardoor specifieke leerproblemen kunnen verdwijnen. Niet de leerstof is het probleem, maar de manier van leren!

Het wereldspel biedt de mogelijkheid om het kind te onderwijzen vanuit zijn talenten! Het wereldspel is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument dat, onder licentie, wordt gebruikt bij individuele onderwijskundige onderzoeken. Irma van der Ploeg is opgeleid om deze onderzoeken af te nemen.

Technisch lezen
Met de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen wordt het niveau van de technische leesvaardigheid van de leerling vastgesteld. De SVT technisch Lezen is in het bijzonder van belang voor het tijdig signaleren van leeszwakke leerlingen in de eerste schooljaren, waarin het technisch lezen systematisch wordt aangeleerd en geoefend. Het grootste differentiërend vermogen bezit de toets dan ook voor de periode groep 3 tot eind groep 5 van het basisonderwijs. Na de eerste schooljaren wordt de toets gebruikt om het niveau verder te bewaken.

De SVT Technisch Lezen is vergelijkbaar met het AVI-deel van de DMT-AVI-toets van het Cito. Het voordeel van de SVT technisch Lezen is dat deze toets bestaat uit een tekst die in moeilijkheid oploopt. De resultaten van de leerling zijn over de tijd beter met elkaar te vergelijken: de tekst blijft immers hetzelfde; de leerling komt steeds verder.

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid, die gedurende bijna de gehele schoolloopbaan van leerlingen in het basisonderwijs wordt onderwezen. Een kind op een goed niveau van leesvaardigheid brengen, wordt gezien als een van de belangrijkste doelen van het basisonderwijs.

Met de Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen wordt het niveau van begrijpend lezen van de leerling vastgesteld. De opgaven van de toets zijn meerkeuzevragen, die zijn ontwikkeld op basis van de jongste inzichten en sluiten aan bij de referentieniveaus. De inhoud weerspiegelt de vaardigheden en strategieën die kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen om teksten goed te kunnen begrijpen. De SVT Begrijpend Lezen is te gebruiken bij elke methode om een objectief beeld te krijgen van het niveau van het begrijpend lezen. De SVT Begrijpend Lezen heeft voor elke groep een eigen blok teksten.

Al naar gelang de behoeften van de leerlingen zal overgegaan worden op de aanschaf van meerdere toetsen.