| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Antwoorden

Remedial Teaching (VO)

Wat voor de leerlingen in het basisonderwijs is beschreven, heeft zeker veel raakvlakken met de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die te kampen hebben met mogelijke opstart en/of leerproblemen.

Een leerling uit het VO kan veel baat hebben bij huiswerkbegeleiding, remedial teaching, screening/training bij visuele disfunctie of de Beeld en Brein training. Tevens wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan de organisatie van huiswerk en de taakaanpak.

De Remedial Teacher is een zorgspecialist die tijdelijk, individueel onderwijs geeft aan kinderen die te kampen hebben met leerproblemen of leerstoornissen. Er wordt bekeken welke leerstrategie het beste bij het kind past. Als Remedial Teacher past Irma de oplossingsgerichte benadering toe en gaat niet uit van wat het kind niet kan, maar van wat hij juist wel kan.

Remedial Teaching is voor alle kinderen waarvan de cognitieve processen achterblijven. Te denken valt aan:

Leesproblemen - dyslexie, tekstbegrip- en verklaren, zinsontleding
Rekenproblemen - contextsommen, metriek stelsel, dyscalculie
Spellingproblemen
Automatiseringsproblemen - topografie, vreemde talen
Moeite met zaakvakken
Moeite met boekbespreking, spreekbeurt en/of werkstuk
Taakaanpak, planning en organisatie

Onlosmakelijk met de training verbonden is het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, de zelfredzaamheid en de zelfbewustheid van de leerling. Dit zijn de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken (HGW).

Competentie (zelfvertrouwen) - het opdoen van succeservaringen
Autonomie (zelfstandigheid)- leerling denkt en beslist mee in eigen leerproces
Relatie (veiligheid) - de relatie met het kind staat centraal

De onderwijsbehoeften worden geformuleerd. Daaropvolgend wordt een planning gemaakt. Deze planning wordt uitgewerkt in een behandelingsplan voor een vak/vormingsgebied. Door vervolgens aandacht te schenken aan haalbare aanpakken, wordt er onderwijs gerealiseerd dat perfect afgestemd is op de leerling.

Het behandelingsplan wordt opgesteld voor de duur van acht weken waarin er wekelijks 60 minuten met de leerling gewerkt zal worden. Vervolgens wordt er met leerling, ouders en school geëvalueerd en zal de behandeling worden aangepast, verscherpt en indien nodig worden verlengd. De begeleiding kan zowel in de praktijk als op locatie gegeven worden.

Training Brugklasbikkels
Vanaf 2016 zal de brugklastraining van start gaan. Deze populaire brugklastraining is bedoeld om kinderen uit groep 7 & 8 optimaal voor te bereiden op de grote stap van de vaak veilige basisschool naar het voortgezet onderwijs. De brugklastraining maakt de kinderen sterker, weerbaarder en bereidt ze goed voor op de grote veranderingen, zowel sociaal- emotioneel als in het dagelijks leven. Naast het vergroten van het zelfvertrouwen staan taakaanpak, plannen en organiseren centraal.

Door middel van scaffolding wordt een leerling begeleid naar het zelf kunnen. Scaffolding houdt in dat er een steiger gebouwd wordt voor de leerling. Vervolgens wordt deze langzaam afgebroken, zodat de leerling de taak naar eigen krachten kan uitvoeren.

De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband in de praktijk te Leiden gevolgd worden. Voor omliggende gemeenten als Oegstgeest, Warmond en Leiderdorp wordt de mogelijkheid geboden, de training op locatie of thuis te volgen.