| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Antwoorden

Leestraining

Voor leerlingen waarvan het aanvankelijk leesproces niet voldoende op gang komt, is het interventieprogramma 'Connect' ontwikkeld. Tevens is het programma uiterst geschikt voor de behandeling van dyslectische kinderen.

Het connectprogramma bestaat uit drie onderdelen:

1. Connect Klanken en Letters (oktober-februari groep 3)
2. Connect Woordherkenning (februari-juni groep 3)
3. Connect Vloeiend Lezen (groep 4)

Binnen Connect wordt op een zeer directe wijze een verbinding gelegd tussen schrijven en lezen. Deze training wordt drie keer per week in sessies van 20 minuten uitgevoerd. De drie pedagogische basisbehoeften staan centraal:

Competentie - opdoen van succeservaringen
Autonomie - individuele inbreng van de leerling
Relatie- veiligheid en enthousiasme

Een ander aandachtspunt is het werken in de zone van naaste ontwikkeling. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met taken op een niveau dat de leerling nog net niet zelfstandig aankan, maar onder begeleiding toch succesvol kan volbrengen. Op deze manier wordt het bereiken van een hoger niveau gestimuleerd.

Connect Klanken en Letters
Connect Klanken en Letters is een programma voor vroegtijdige individuele interventie in het proces van aanvankelijk lezen. Het programma is gericht op het verbeteren van het klankbewustzijn, de klank-teken-koppeling en het technisch lezen ('decoderen'). Vloeiendheid is geen doel bij dit programma.

In een sessie Connect Klanken en Letters staat steeds één letter centraal. Deze letter wordt in de sessie op verschillende manieren aangeboden, zowel geïsoleerd als in woorden. Gedurende drie achtereenvolgende sessies (één week) wordt met dezelfde letter gewerkt.

Connect Woordherkenning
Connect Woordherkenning is een programma voor leerlingen in het aanvankelijk leesproces die bijna alle letters vlot en goed kunnen benoemen, maar moeite hebben met de volledige omzetting van alle letters binnen een woord. Het programma is gericht op de verbetering van de woordherkenning van woorden met medeklinkerclusters, tweelettergrepige woorden en meerlettergrepige woorden. Nauwkeurigheid is hierbij belangrijker dan tempo. Connect Woordherkenning kan in kleine groepjes (twee of drie leerlingen) onder begeleiding worden uitgevoerd. Ook kan het programma individueel worden gevolgd.

Connect Vloeiend Lezen
Connect Vloeiend Lezen is een programma voor kinderen die de aanvankelijke leeshandeling beheersen, maar niet komen tot het automatiseren daarvan. De centrale doelen van Connect Vloeiend Lezen zijn: leeskilometers maken en het komen tot vloeiendheid. Ter bevordering van deze vloeiendheid wordt gebruik gemaakt van herhaald lezen. Connect Vloeiend Lezen kan individueel of in kleine groepjes onder begeleiding worden uitgevoerd.

Leesmotivatie
Het maken van leeskilometers is erg belangrijk voor het komen tot vloeiend lezen. Hiervoor is het van belang dat de leerling plezier heeft in het lezen. Leesplezier en leesmotivatie worden concreet gestimuleerd.

RALFI-lezen
Vanaf groep 5 wordt het RALFI-lezen ingezet. RALFI is een programma voor kinderen die de spellende leeshandeling grotendeels beheersen, maar langdurig veel te traag blijven lezen. RALFI is een methodiek waarbij kinderen met leesproblemen relatief moeilijke teksten 'herhaald' lezen. Herhaald lezen blijkt effectief ten aanzien van de vloeiendheids bevordering. Binnen RALFI wordt in vijf achtereenvolgende sessies met een zelfde groepje leerlingen hetzelfde stukje tekst gelezen. Pas daarna wordt overgegaan op een volgend stuk tekst.

In overleg met de school van de leerling wordt deze training op de school aangeboden. Dit geldt voor scholen in Leiden, Oegstgeest, Warmond en Leiderdorp.