| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Vragen

Leerproblemen

Lees-, reken- of overige problemen, waar begint het? In de jaren '70 van de vorige eeuw was al bekend dat informatieverwerking in de hersenen een rol kan spelen bij leerproblemen. Inmiddels is bekend dat in elk geval drie zogeheten 'executieve functies' belangrijk zijn bij het leren rekenen en lezen: inhibitie, shifting en updating.

Inhibitie: impulsen de baas blijven.
Shifting: het kunnen wisselen tussen verschillende manieren om een probleem op te lossen.
Updating: tijdelijk informatie opslaan in het werkgeheugen en die weer inwisselen als er betere informatie gevonden wordt.

Elke uiting van gedrag of leren wordt voorafgegaan door denkprocessen. Deze zijn nodig om doelgericht taken uit te voeren die met gedrag en leren te maken hebben. Kinderen verschillen niet alleen in de hoeveelheid en kwaliteit van kennis die ze hebben, maar ook in de manier waarop ze deze kennis opdoen.

Kinderen verschillen niet alleen in de hoeveelheid en kwaliteit van kennis die ze hebben, maar ook in de manier waarop ze deze kennis opdoen.

Elke dag weer ervaren leerlingen de onnodige strijd die zij op school moeten voeren om bij te blijven. Daarbij zien ongeruste ouders dat hun kinderen te kampen hebben met leerproblemen. De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. Naast de achterstand die kinderen op school oplopen, kunnen ze last hebben van concentratieproblemen, faalangst en overige belemmerende factoren. Het niet naar school willen of durven, slecht slapen of angstig zijn. Het kan een gevolg zijn van leerproblemen!

De oorzaak van leerproblemen kan verscholen liggen in het feit dat de rechterhersenhelft meer benut wordt dan de linkerhersenhelft.

Ons brein bestaat uit drie onderdelen:
1e brein / reptielenbrein - dit regelt de temperatuur, de motoriek, honger en dorst, hartslag
2e brein / limbisch systeem - regelt alle emoties
3e brein / neocortex - bestaat uit de linker- en rechterhersenhelft

Linkerhersenhelft    Rechterhersenhelft
Spraak
Taal
Rekenen
Getallen
Volgorde
Analyse
Onderdelen
Verschillen
   Ritme
Beelden
Dagdromen
Kleuren
Ruimtelijk
Gehelen
Verbanden
Overeenkomsten

Wanneer de rechterhersenhelft meer gebruikt wordt, is de leerstof niet het probleem, maar de manier van leren. "Het beeld van de wereld is het gereedschap waarmee wij denken", Wubbo Ockels.

Leerproblemen zijn er in alle soorten en maten:

Schrijfproblemen
Een onleesbaar handschrift of een verkeerde schrijfhouding en/of pengreep is een vervelende kwestie. De geboden schrijfoefeningen worden ondersteund door oefeningen voor de oog- handcoördinatie en de fijne motoriek.

Taalproblemen
Taalproblemen kunnen al heel vroeg ontstaan. Wanneer het fonemisch bewustzijn bij leerlingen in groep 1 en 2 niet voldoende is ontwikkeld, kunnen zij onder andere moeite krijgen met woordenschat, het leren lezen en het toepassen van een goede zinsbouw. Woordenschat, zinsontleding, stellen.

Leesproblemen
Tijdig signaleren en ingrijpen bij leesproblemen is uiterst belangrijk zodat de leerling de achterstand kan inlopen. Dyslexie, aanvankelijk en technisch lezen, tekstbegrip en verklaren.

Rekenproblemen
Veel kinderen in het basisonderwijs hebben problemen met rekenen. Dat varieert van milde tot ernstige rekenproblemen. Vaak kan dit aangepakt worden met extra begeleiding van de Remedial teacher. Als het probleem hardnekkig is en extra oefening en begeleiding niet veel helpt, kan er sprake zijn van dyscalculie. Contextsommen, klokkijken, metriek stelsel.

Spellingsproblemen
Kinderen met spellingproblemen hebben vaak problemen met deelvaardigheden (auditieve analyse, het onthouden van de klanktekenkoppeling. Ze vinden het moeilijk om de spellingregels te onthouden en kunnen die vaak niet zelfstandig toepassen. Algemene spelling en werkwoordspelling.

Automatiseringsproblemen
De aangeboden stof beklijft niet in het geheugen. Letters, spelling, tafels, topografie, vreemde talen.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de Beeld en Brein Training. Tevens werpen de op maat aangeboden trainingen hun vruchten af. Het kind ontdekt dat het veel meer in zijn mars heeft. De inspanning die het kind doet, levert snel resultaat op, waardoor het kind zich sterker en gelukkiger voelt.

Stap voor stap op weg naar kleurrijk beter leren!