| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Contact

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bij de diensten van Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching:


1. Irma van der Ploeg stelt zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel remediale hulp te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht; dat de remedial teacher de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan haar medewerking te verlenen en de ouder(s)/verzorger(s) op verzoek inzage zal verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode. Irma van der Ploeg zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed remedial teacher in acht nemen.

2. De ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven Irma van der Ploeg naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

3. Onder de behandeling wordt verstaan het onderzoek en de remedial teaching zelf. Kennismakings-/afstemmings- en evaluatiegesprekken met leerkrachten, al dan niet in aanwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s) maken deel uit van het onderzoek.

4. Buiten een straal van 5 kilometer vanaf Leiden worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief. De vergoeding van de begeleiding wordt wekelijks met de ouder(s)/verzorger(s) verrekend. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangt/ontvangen hiervoor wekelijks een rekening waarin per week de sessies staan aangegeven.

5. Het eerste telefonische consult is gratis. Voor de overige wordt een bedrag in rekening gebracht.

6. De betalingstermijn bedraagt twee weken. Wanneer het bedrag niet tijdig wordt overgemaakt of contant wordt verrekend, zal er na het versturen van twee betalingsherinneringen, een incassobureau worden ingeschakeld.

7. Bij het tarief wordt uitgegaan van behandeling op het adres van de praktijk, het kind, of op een andere locatie. Eventuele huur van een behandelruimte wordt apart in rekening gebracht.

8. In geval van langdurige verhindering of ziekte van Irma van der Ploeg, zal de Irma van der Ploeg, zich tot het uiterste inspannen om voor vervanging te zorgen.

9. In geval van verhindering of ziekte van het kind dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit uiterlijk 24 uur van tevoren (één werkdag) door te geven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.

10. Indien de ouder(s)/verzorger(s) de remediale zorg van het kind voortijdig wil/willen beëindigen, zullen zij dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

11. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan de Irma van der Ploeg deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

12. Irma van der Ploeg richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van het kind. Zij houdt in het dossier aantekening bij van de gegevens omtrent de toestand en voortgang van het kind en de uitgevoerde behandelingen, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan het kind noodzakelijk is. Irma van der Ploeg vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Irma van der Ploeg verstrekt aan de ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden.

13. Irma van der Ploeg verstrekt aan anderen dan de ouder/verzorger(s) geen inlichtingen over het kind dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 8, dan met toestemming van de ouders)/verzorger(s).


De volledige algemene voorwaarden van Irma van der Ploeg kunt u tevens downloaden via onderstaande link:

Algemene-Voorwaarden.pdf »